۱۱/۰۲/۱۳۹۶

اعلامیه به زبان ترکی- سراب


اعلامیه به زبان ترکی- مرند


سنگ قبرهای ترکی-خراسان(جوین)