۱۱/۰۲/۱۳۹۶

نمونه اعلامیه به زبان تورکی- سراب


نمونه اعلامیه به زبان تورکی- مرند


نمونه سنگ قبرهای تورکی در خراسان(جوین)